Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 10/8/2018 Bảng phân tích bối cảnh
2. 10/8/2018 Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng
3. 10/8/2018 Chính sách chất lượng
4. 10/8/2018 Mục tiêu chất lượng năm 2018 của UBND huyện
5. 10/8/2018 Phiếu khảo sát sự hài lòng người dân, doanh nghiệp
6. 10/8/2018 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội