Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 8 10/8/2018 Quy trình giao dịch theo cơ chế “một cửa”
2. 7 10/8/2018 Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến
3. 6 10/8/2018 Quy trình họp xem xét của lãnh đạo
4. 5 10/8/2018 Quy trình hành động khắc phục và cải tiến
5. 4 10/8/2018 Quy trình kiểm các đầu ra không phù hợp
6. 3 10/8/2018 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ
7. 2 10/8/2018 Quy trình kiểm soát thông tin văn bản dạng hồ sơ
8. 1 10/8/2018 Quy trình kiểm soát thông tin văn bản dạng tài liệu