Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 11/8/2018 LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ (10) LĨNH VỰC THƯ VIỆN (01) LĨNH VỰC GIA ĐÌNH (06) LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET (04) LĨNH VỰC XUẤT BẢN (02) (PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN)
2. 10/8/2018 LĨNH VỰC VỀ HỘI (07) LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (08) (PHÒNG NỘI VỤ)
3. 10/8/2018 LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH (05) LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ (19) LĨNH VỰC ĐẤU THẦU (04) LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (02) (PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH)
4. 10/8/2018 LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (21) LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (07) (PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)
5. 10/8/2018 LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (03) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (20) LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (03) LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG (02) LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (04) (PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)
6. 10/8/2018 LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (02) LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (02) LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (06) (PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)
7. 10/8/2018 LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG (07) (PHÒNG Y TẾ)
8. 10/8/2018 LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN (05) (THANH TRA HUYỆN)